Competenţele biroului de urbanism

Nu puţine sunt cazurile când membrii birourilor de urbanism îşi depăşesc competenţele şi comit abuzuri în serviciu solicitând beneficiarilor mai multe decât legea cere, sau mai mult decât deţin ei calitatea de a solicita. Putem intui de ce aceştia îşi depăşesc competenţele, că doar ne lovim în fiecare zi de abuzurile comise.

De foarte multe ori membrii biroului de urbanism se pronunţă pe aspecte pe care proiectantul şi verificatorul de proiecte sunt suverani şi pe care primii nu au nici o atribuţie legală.

Iată care sunt  atribuţiile specifice ale structurilor de specialitate conform legii 50 şi a normelor de aplicare ale legii 50:

Art. 12: Atributii specifice ale structurilor de specialitate
(1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au urmatoarele atributii specifice:
a) solicitarea avizului primarului unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla imobilul, in situatia in care emitentul este presedintele consiliului judetean;
b) verificarea continutului documentelor depuse, respectiv a proiectului de certificat de urbanism intocmit potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) , inaintat spre avizare la consiliul judetean de catre primarul comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in situatia in care nu sunt constituite structuri de specialitate la nivelul primariei, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) si (2) din Lege;
c) determinarea reglementarilor din documentatiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicita certificatul de urbanism;
d) analizarea compatibilitatii scopului declarat pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism cu reglementarile din documentatiile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate;e) formularea conditiilor si restrictiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investitiei;
f) stabilirea, in conformitate cu prevederile legale, a avizelor, a acordurilor, precum si a unor eventuale studii si a studiilor de specialitate necesare autorizarii;
g) verificarea existentei documentului de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;
h) redactarea si emiterea certificatului de urbanism;
i) asigurarea transmiterii catre primari, spre stiinta, a actelor emise, in situatia in care emitentul este presedintele consiliului judetean.
(2) Pentru emiterea autorizatiilor de construire/desfiintare structurile de specialitate ale organelor emitente au urmatoarele atributii specifice:
a) verificarea continutului documentelor (documentatiei) depuse, sub aspectul prezentarii tuturor actelor necesare autorizarii, conform prevederilor art. 20 alin. (1) ;
b) verificarea modului in care au fost preluate in cadrul documentatiei tehnice – D.T. conditiile din avizele si acordurile obtinute in prealabil de solicitant, inclusiv cele cuprinse in punctul de vedere/actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului;
c) verificarea continutului documentelor (documentatiei) depuse, sub aspectul incadrarii solutiilor propuse in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate si ale certificatului de urbanism;
d) redactarea si prezentarea spre semnare a autorizatiilor de construire/desfiintare;
e) emiterea de catre structurile de specialitate din cadrul consiliilor judetene a avizelor solicitate de primarii unitatilor administrativ-teritoriale in situatia inexistentei structurilor de specialitate la nivelul primariilor respective, in conditiile prevazute la art. 11 alin. (2) lit. a) ;
f) asigurarea transmiterii catre primari, spre stiinta, a actelor emise, in situatia in care emitentul este presedintele consiliului judetean, precum si autoritatile administratiei publice centrale competente potrivit Legii, cu exceptia celor prevazute la art. 43 lit. a) din Lege.

Există numeroase situaţii în care arhitectul şef de pronunţă pe aspecte unde nu are competenţe, deci comite un abuz în serviciu. Spre exemplu el nu se poate pronunţa asupra modului în care sunt respectate reglementările tehnice sau exigenţele esenţiale, altele decât cele care vizează informaţiile obligatorii a fi menţionate în certificatul de urbanism în condiţiile legii. Asupra modului în care exigenţele esenţiale se respectă se poate pronunţa doar verificatorul de proiecte şi în ultimă instanţă expertul tehnic.

Autoritatea de control în această privinţă este Inspectoratul de Stat în Construcţii şi nu Biroul de Urbanism, care, aşa cum numele îi spune, priveşte doar aspecte de urbanism nu şi pe cele arhitecturale.